Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων στους τομείς του τουρισμού και του περιβάλλοντος», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:
Οι υπηρεσίες αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης σε γνώσεις και δεξιότητες που απευθύνονται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Μέσα από τα προγράμματα κατάρτισης «Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης σε τουριστικές επιχειρήσεις», «e-Commerce – Hospitality Sales – Marketing», «Αγγλικά για τον τουρισμό», «Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων», «Περιβαλλοντική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων» και «Διοίκηση στη Διαχείριση κρίσεων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές» καθώς και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων αυτών θα ωφεληθούν 250 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (125 αντρών και 125 γυναικών).
Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Θεσσαλονίκης, για τη διατήρηση ή και βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας, με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης. Έμφαση δίνεται στους τομείς του τουρισμού, ως έναν από τους τομείς πρωταθλητές της RIS3 και των περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως αυτές αναλύονται στη ΣΒΑΑ (Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) Θεσσαλονίκης.
Οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής δε δύναται να συμμετάσχουν στην παρούσα Πράξη. Για τις κατηγορίες εργαζομένων με εποχική απασχόληση, αυτοί δύναται να είναι ωφελούμενοι ακόμα και εάν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Από τη συμμετοχή στην παρούσα Πράξη αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι ή/ και λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.
Τα 12 προγράμματα κατάρτισης σε 6 διακριτά θεματικά αντικείμενα, από 2 σε κάθε ένα από τα αντικείμενα ανέρχεται σε 100 ώρες θεωρίας και 40 ώρες πρακτικής κατάρτισής της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων/δεξιοτήτων που απέκτησαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο φορέα.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments